Geleneksel Toplantı

Toplantı Ne Demek?

Toplantı kavramının tanımı: ‘birden çok kimsenin belirli bir amaç için bir araya gelmesi, toplanması’ şeklinde yapılmıştır. Toplantı kavramının bir diğer tanımı ise ‘bir gündeme bağlanmış, gündemde bulunan konuları görüşmek için ilgililerin katılmasıyla yapılan birleşim’ şeklinde yapılmıştır. Toplantı kavramının tanımlarından yola çıkarak hem günlük hayatta hem de iş hayatına karşınıza çıkan bir kavram olduğunu görebilirsiniz. Kavramın tanımından anlaşılacağı üzere toplantı belirli bir konu üzerine anlaşmaya varmak, fikir alışverişinde bulunmak, sorunların tespitinin yapılması gibi amaçlarla yapılır.

Toplantılar katılımcıların bilgi sahibi olması, fikirlerini ortaya koymaları ve diğer katılımcılarla birlik ve beraberliklerini teşvik edebilmek için yapılır. Toplantılar sayesinde katılımcılar arasında etkileşim kurulabilir ve yaratıcı fikirlerin üretilmesine yardımcı olabilir.

İş yaşamında ve günlük hayatınızda karşınıza sürekli çıkan toplantı kavramının gerekli olduğu durumlar vardır. Toplantıların gerekli olduğu durumlar şu şekildedir;

 • Önceden belirlenmiş bir konunun aydınlatılabilmesi için
 • Katılımcılarla paylaşılmak istenen bir düşüncenin olması
 • Katılımcıların fikirlerinin alınması istendiğinde
 • Bir soruna çözüm aramak veya belirlenmiş bir konuda karar verilmesi gerektiğinde
 • Bir işletmenin çalışanlarının toplantı istemesi halinde toplantı yapılır.

Toplantıların Amaçları Nelerdir?

Firmalarda ve günlük yaşamda yapılan her toplantının bir amacı bulunmaktadır. Toplantıların etkin şekilde yönetilebilmesi ve katılımcıların toplantı esnasında sıkılmamaları için toplantıların amaçlarının daha önceden belirlenmesi gerekir. Toplantıların amaçlarının daha önceden belirlenmesi katılımcıların sıkılmasının önünde geçebilir ve daha etkin bir toplantı yönetimi yapılmasına yardımcı olur.

Toplantıların başlıca amaçları şu şekildedir;

 • Katılımcıları bilgilendirmek
 • Bilgilenmek
 • Sorunların çözümünü sağlamak
 • Katılımcıların bakış açılarıyla tartışma yapabilmek
 • Katılımcıları motive etmek
 • Çatışmaların çözülmesini sağlamak
 • Karar vermek
 • Geri bildirim almak
 • Katılımcıları ikna etmek
 • Katılımcıların eğitilmesi ve geliştirilmesi
 • Öğrenmek
 • Statüyü güçlendirmek

Toplantı Türleri Nelerdir?

Toplantı türleri toplantının yapıldığı amaçlara göre değişmektedir. Toplantılar genellikle kurum içinde yapılan toplantılar ve kurumlar arasında yapılan toplantılar olarak ikiye ayrılırlar. Kurumlar arasında yapılan toplantılar kendi bünyesinde veya diğer kurumlarla bilgi alışverişi sağlayabilmek adına yapılan toplantılardır.

Kurumlar arasında yapılan toplantılar şu şekildedir;

 • Konferans

Konferanslar yeri, zamanı, konferans konusu ve konuşmacısı daha önceden belirlenmiş ve duyurulmuş toplantılardır. Genellikle tek bir konuşmacı olur ve katılım herkese açıktır. Konferansların amacı bilgi vermektir.

 • Panel

Paneller açık oturum olarak bilinen birden çok konuşmacının yer aldığı ve tek bir konuyu katılımcıların önünde tartıştıkları toplantı türüdür. Panelde konuşmacıların sayısı 6’ya kadar çıkmaktadır ve konuşmacılar belirli bir sıraya ve zaman sınırlamasına göre konuşurlar. Panellerde dinleyiciler içinsoru ve yanıt kısmı bulunur. Panellerin amacı belirli bir konuyu tartışmaktır.

 • Sempozyum

Sempozyumlar belirli bir konu için birden fazla panel yapılmasını ifade eder.Sempozyumlar konuşmacıların bir araya gelerek belirli konuları aydınlatmak amacıyla konuşmaların belirli bölümlerinin sunulduğu tartışmalı toplantı türleridir.

 • Kongre

Kongreler ulusal veya uluslararası düzeyde devletlerin ilişkilerini üzerinde durulması veya bir konuyu araştırmak ve incelemelerin ele alınması amacıyla yapılan toplantı türüdür. Kongreler en az 300 kişiyle yapılır ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunabilmek amacıyla yapılır.

 • Forum

Forumlar gündemde olan bir konu hakkında konuşmak amacıyla yapılan ve toplantıda bulunan her kişinin konuşmaya hakkı olduğu toplantı türüdür. Forumlar tartışılan konunun mümkün olan en çok kişi tarafından konuşulmasını sağlamak amacıyla yapılır.

 • Seminer

Seminerler belirli bir konuda uzman bir kişinin yönetiminde yapılan mesleki toplantı türüdür. Seminerin yöneticisinin amacı uzmanı olduğu konuda olan gelişmeleri katılımcılara anlatmak ve tanıtmaktır. Seminerlerin katılımcıları 20 ve 50 kişi arasında değişmektedir.

 • Brifing

Brifingler belirli bir konu üzerinde ayrıntılı bilgi sunabilmek amacıyla yapılan toplantı türüdür. Brifingler bir uzman kişinin bilgilendirilmesi gereken kişi veya kişilere kanıtlar sunarak bir konu üzerinde detaylı bilgi sunarlar.

Kurum içinde yapılan toplantıların pek çok amacı olabilir. Bu amaçlar yöneticilerin bilgi vermesi, emir vermesi gibi pek çok sebebe dayanabilir. Kurum içinde yapılan toplantılar şu şekildedir;

 • Emir Toplantıları

Emir toplantıları yöneticiler tarafından yapılır. İşletme içinde belirli bir hiyerarşik düzen vardır ve yöneticilerin astlarına emir verme hakları vardır. Emir toplantılarını yöneticiler yaptığı için otoriter nitelikler içeren toplantılardır. Emir toplantılarının amacı yöneticilerin astlarına emir vermesi veya gelecekte oluşacak durumlara yönelik astların davranışlarının nasıl olması gerektiğini bildirmek şeklindedir. Bu tür toplantıların yapılması kararını yöneticiler verir ve toplantıdan elde edilen sonuçlardan sorumlu olan kişide yöneticilerdir. Toplantıya katılacak kişilerin seçimini, toplantının hedeflerini ve hangi işlerin yapılacağının kararını yönetici verir.

 • Danışma Toplantıları

Danışma toplantısının bir diğer adı istişare toplantısıdır. Toplantının amacı katılımcılarla karşılıklı bilgi alışverişinde bulunabilmektir. Toplantı danışma amacı tanır ve bir sonuca veya karara varılmaz.

 • Koordinasyon Toplantıları

Koordinasyon toplantıları departmanlar arasında uyumlu şekilde işlerin yürütülebilmesi, düzenli ve sürekli olarak iş birliği içinde olunabilmesi amacıyla yapılan toplantı türüdür.

 • Kurul Toplantısı

Kurul toplantıları çeşitli gruplarda yer alan temsilcilerin bir araya gelerek ortak bir karar alabilmesi amacıyla yapılır. Kurul toplantılarında belirlenmiş bir sorun ve sorunu çözmek için katılımcıların çözüm ürettiği toplantılardır. Toplantıda kararlar genellikle oylama yoluyla alınır.

 • Çalışma Grupları

Çalışma grubu belirli konularda katılımcıların bilgi ve becerilerinin geliştirilebilmesi amacıyla kısa süreli olarak yapılan eğitim sürecine verilen isimdir. Çalışma grupları genellikle eğitmenler tarafından yetenek eğitimi olarak ifade edilir.

 • Heyet Toplantısı

Heyet toplantıları aynı statüye sahip veya aynı bilgi ve becerilere sahip olan kişiler arasında yapılır. Katılımcıların hepsi kendi alanında belirli bir uzmanlık alanına sahiptir. Heyet toplantısının amacı uzman kişilerin bilgi ve yeteneklerinden yararlanarak bir sorunun çözülmesine yardımcı olmak ve alınan kararların yeterliliğini sorgulamak için yapılır. Toplantıda bir karara varılabilmesi için herkesin oyu alınır. Heyet toplantısı sonucunda alınan kararlar katılımcıların hepsinin sorumluluğundadır.

 • Brifingler

Brifing toplantıları bir konu hakkında katılımcılara bilgi vermek veya açıklamada bulunmak anlamını taşır. Toplantının amacı hedefleri saptamak, görev dağılımı yapmak ve bir konuyu görüşmek amacıyla yapılır. Toplantı üst düzey yöneticiler veya bir çalışma topluluğu üyeleri arasında yapılır.

 • Pazarlık Toplantıları

Pazarlık toplantıları bir pazarlık ve uzmanlaşmaya dayalıdır. Pazarlık toplantılarında ortak karara varılır ve katılımcıların kararı uygulaması zorunludur.

 • Sanal Toplantılar

Sanal toplantılar farklı yerlerde bulunan kişilerin yüz yüze görüşememesi sonucunda teknolojiden yararlanarak yapılan toplantı türüdür. Sanal toplantılar video konferanslar, internet destekli telekonferanslar, webkonferanslar ve canlı web bağlantılarından oluşmaktadır.

 • Ekip Toplantıları

Ekipler sürekli bir araya gelme ihtiyacı duyarlar. Bu nedenle ekip toplantıları sürekli biçimde yapılan toplantı türüdür. Sürekli yapıldığı için katılımcıların sıkılması ve verimin kaybedilmesine yol açabilir. Toplantı yöneticisinin bu aşamada toplantının şekillerini değiştirmesi yardımcı olacaktır.

 • Bayi Toplantıları

Bir marka veya şirkete bağlı olan bayilerin, genellikle yıl içerisinde 1 kez biraraya gelerek; hedefler, stratejiler, lansman tanıtımları gibi vb. aktivitelerin yapıldığı organizasonlardır. Ayrıntılı bilgi: Bayi Toplantıları

Toplantı Yönetimi

Toplantı yönetimi toplantı öncesinde planlama, toplantı esnasında zaman yönetiminin sağlanması toplantının yönlendirilmesi ve toplantı sonrasında bilgilerin rapor edilmesi ve takip edilmesi aşamalarından oluşan bir süreç yönetimidir. Toplantıyı yöneten kişilerin katılımcıların sıkılmasının önüne geçebilmesi ve katılımcıların değerlerine saygı göstermesi gerekir. Bir toplantıda toplantıyı yöneten bir lider her zaman bulunur.

Toplantı liderinin görevi sınırlı zaman aralığında tüm konuları ele alabilmektir. Liderler katılımcıların kendilerini iyi ifade etmelerine yardımcı olabilir ve toplantı esnasında sıkılmalarının önüne geçebilir.

Toplantı yönetimi bu nedenlerden dolayı liderler için oldukça önemlidir.

Toplantı yönetimi aşamaları şu şekildedir;

 • Planlama

Toplantı öncesinde liderlerin planlama yapması toplantının etkinliğini önemli derecede etkileyecek olan bir aşamadır. Toplantıda bulunması gereken kişiler, toplantının süresi ve toplantıda gündeme gelecek konu önceden belirlenmelidir. Liderlerin toplantıdan önce toplantı esnasında hangi materyallerden yararlanacaklarını, hangi soruları yanıtlayacaklarını bilmeleri gerekir. Liderlerin toplantıya katılacak kişilere konu hakkında bilgi vererek toplantıdan önce belirli bir hazırlık yapmalarını istemeleri gerekir. Bu sayede daha etkin bir toplantı yönetimi yapılabilir. Liderlerin toplantının amacını önceden belirlemesi en önemli aşamalardan biridir.

 • Toplantının Yönlendirilmesi

Liderlerin toplantı süresi boyunca nasıl davranacaklarını belirlemeleri gerekir. Toplantı esnasında katılımcıların fikirlerini sormak ve aktif katılımlarını sağlamak oldukça önemlidir. Toplantı esnasında katılımcıların anlayacağı şekilde açık ve net olarak bilgi vermek, sunum unsurlarını kullanmak ve materyallerden iyi faydalanmak oldukça önemlidir. Toplantıyı yönlendirirken katılımcıların rahat ve kontrollü olmaları daha etkili bir toplantı olacaktır.

 • Toplantının Takibi

Toplantı sonrasında yapılan toplantının başarılı olup olmadığının anlaşılabilmesi için toplantının takibinin yapılması gerekir. Liderin toplantı öncesinde belirlediği hedefe ulaşıp ulaşmadığına bakması başarıyı ölçmek için kullanabileceği bir yöntemdir. Lider toplantıyı görev dağılımı yaparak sonlandırırsa bu durumda ilerleyen haftalarda toplantı esnasında katılımcılara verilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğinin takibinin yapılması gerekir. Bu nedenle liderlerin toplantı takibi yapması önemlidir.

Toplantı Sunumu

Toplantı esnasında liderler değinmek istedikleri konuyu katılımcılara daha iyi şekilde ifade edebilmek için sunum hazırlayabilir. Sunum hazırlamak iletilmek istenen konunun anlaşılabilmesi için önemli bir konudur. Liderlerin toplantılarsa sunum yapma nedenleri şu şekildedir;

 • Bilgi vermek
 • İkna etmek, etkilemek
 • Katılımcıların eğitilmesi
 • Müşteri edinmek, satış yapabilmek

Etkili sunuş özellikleri nelerdir?

Toplantı esnasında liderlerin yapacakları sunumların etkili olabilmesi için dikkat etmesi gereken şeyler vardır. Etkili bir sunuşun özellikleri şunlardır;

 • Etkili bir sunum katılımcılarda bir şey kazandıklarını hissettirir.
 • Sunumun belirli bir amaç için hazırlanmış olması gerekir ve katılımcı herkesin sunum amacını anlaması gerekir.
 • Sunumu hazırlayan kişinin sunum konusu hakkında bilgili olması gerekir ve bilgileri katılımcılara aktarabilmesi gerekir.
 • Sunumu hazırlayan ve sunacak olan kişinin önceden yeterli hazırlığı yapması gerekir.
 • Sunumu hazırlayan kişinin etkili şekilde giriş yaparak katılımcıların dikkatini çekmesi ve sunum süresi boyunca dikkatin dağılmasının önüne geçmesi gerekir.
 • Kimsenin anlamakta sorun yaşamayacağı sade bir dil kullanılmalıdır.
 • Sunumu sunan kişinin beden dili, ses tonu ve konuşma hızını hazırlaması gerekir.
 • Sunum esnasında veya sonunda farklı etkinlikler uygulayarak sunumun daha akılda kalıcı hale getirilmesini liderler deneyebilir.
 • Anlatılmak istenen konuyu somutlaştırarak gerçek yaşamdan örnekler sunarak hazırlamak daha akılda kalıcı olmasına yardımcı olacaktır.
 • Sunum sonunda gelen soruları sunumu yapan kişinin cevaplayabilmesi gerekir.
 • Sunumu belirtilen zaman sınırları dahilinde yapılmalıdır.

Etkili bir sunum belirli bileşenlerden meydana gelir. Bir sunumun bileşenleri şu şekildedir; konuşmacı, mesaj veya ileti, kanal, dinleyici veya katılımcı, geribildirim, gürültü veya bağlam.

Toplantılarda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Toplantıların düzenlenmesi ve yönetilmesinde dikkat edilmesi gereken pek çok konu bulunmaktadır. İyi bir toplantı yöneticisinin dikkat etmesi gerekenler şu şekildedir;

 • Toplantının amacının önceden belirlenmesi gerekir. Toplantının amacının önceden belirlenmesi katılımcıların sıkılmasının önüne geçecek ve etkili bir toplantı yapmanıza yardımcı olacaktır.
 • Toplantı yapılacak yerin katılımcılar için rahat hissedebilecekleri bir yer olduğundan emin olmalısınız. Çok dikkat dağıtıcı bir ortamda yapılan toplantıların katılımcıların dikkatinin dağılmasına neden olacaktır. Dikkati dağılan katılımcılar toplantının konusundan uzaklaşacaktır.
 • Toplantı yerinin ses yalıtımı yapılmış ve ısı derecesinin ayarlanmış olması gerekir. Işığı yetersiz ve katılımcıların ısı derecesi yetersiz olan bir yerde toplantı yapılması halinde katılımcılar rahatsız olarak dikkatlerinin dağılmasına neden olacaktır.
 • Toplantı yönetiminin iyi yapılması gerekir. Bu nedenle toplantı yönetimi aşamalarını dikkatli bir şekilde yerine getirmelisiniz.

TOPLANTI TÜRÜNE KARAR VERMEK

Her toplantı türünün kendine özel kuralları vardır. Bu nedenle toplantı yöneticisinin hangi tür bir toplantı yapacağına karar vermesi gerekir. Toplantı türünün belirleyici faktörleri şu şekildedir;

 • Toplantının konusu
 • Toplantıya katılan kişilerin sayısı ve özellikleri
 • Konuşmacı sayısı
 • Toplantının süresi
 • Toplantının yönetimi
 • Toplantıda ne şekilde bilgi verileceği
 • Toplantının akışı
 • Toplantının amacı

Toplantıların türüne karar verirken bu faktörleri göz önüne almanız en doğru toplantı türünü seçerek verimli toplantı yapabilmenize yardımcı olacaktır. Bu nedenle liderlerin toplantı türü seçimine dikkat etmesi gerekir.

TOPLANTI KURALLARI NELERDİR?

Toplantıların belirli kurallar çerçevesinde yürütülmesi gerekir. Bu kurallar kısıtlı olan zamanı daha etkin kullanmak, değinilmek istenen tüm konuların ele alınmasını sağlamak ve toplantının verimliliğini arttırmak için gereklidir. Toplantı kuralları şu şekildedir;

 • Toplantıya katılacak kişilerin konu hakkında belirli bir bilgi ve uzmanlığa sahip olması gerekir
 • Toplantıya katılacak kişiler önceden haberdar edilmelidir
 • Toplantı yerinin önceden düzenlenmesi gerekmektedir
 • Toplantı belirtilen zaman aralığında yapılmalıdır
 • Toplantıya vaktinde gidilmelidir
 • Toplantı notlarının toplantıdan hemen sonra dağıtılması gerekmektedir
 • Toplantıda karar alınacaksa katılımcıların hepsinin fikri sorulmalıdır
 • Toplantı konusu dışında başka konular tartışılmamalıdır
 • Toplantının başlama ve bitiş saatleri önceden belirlenmelidir
 • Toplantı esnasında dikkat dağıtıcı olan cep telefonları gibi aletlerin kapatılması gerekmektedir